• Shimi Ref

רעש רקע


שקט

קולות אקראיים יוצרים רעש רקע

שינויים ברעשי הרקע יוצרים הפרעות

להפרעות יש דפוס

שינויים בדפוס יוצרים הפרעות

להפרעות בשינויי הדפוס יש סיבה

סיבה היא סיפור

פתאום יש שינוי ברעש

הפרעה שאין לה שום סיפור

#שפתהציפורים #גששות

2018  כל הזכויות שמורות לעמותה לשינוי אקלים ע"ר 580616126